Eet smakelijk: De beste bakpannen voor alle (ja, alle) bakdromen

Eigendom van de site; Akkoord met de algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de website van Fat Daddio op fatdaddios.com, en alle gerelateerde sites die door Fat Daddio's, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen naar fatdaddios.com zijn gelinkt, inclusief Fat Daddio's sites rond de wereld (gezamenlijk de "Site"). De site is eigendom van Global Ultimates, LLC ("Fat Daddio's") en zijn licentiegevers. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

Fat Daddio's behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Zolang u zich aan deze algemene voorwaarden houdt, verleent Fat Daddio's u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de site te betreden en te gebruiken.

Uw gebruik van de site

U stemt ermee in dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de Site of de systemen of netwerken van Fat Daddio, of systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site of met die van Fat Daddio.

U stemt ermee in om geen enkel middel, software of routine te gebruiken om in te grijpen of te interfereren met de goede werking van de Site of enige transactie die op de Site te proberen, of met een andere persoon gebruik van de Site.

U mag geen kopteksten vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van een bericht of verzending die u naar Fat Daddio's stuurt op of via de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, te verhullen. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u voordoen als een ander individu of entiteit.

U mag de site of enige inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze algemene voorwaarden, of om te verzoeken om de uitvoering of distributie van illegale activiteiten, illegale of slecht smakende door gebruikers gegenereerde inhoud, kwaadwillige aanvallen of andere activiteiten die inbreuk maakt op de rechten van Fat Daddio's of anderen.

Content

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode (gezamenlijk "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, " uiterlijk en gevoel” en opstelling van dergelijke Inhoud op de Site is eigendom van, wordt gecontroleerd door of is in licentie gegeven door of aan Fat Daddio's, en wordt beschermd door wetten op het gebied van uiterlijkheden, auteursrechten, octrooien en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten .

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fat Daddio.

U mag informatie over de producten en diensten van Fat Daddio gebruiken (zoals gegevensbladen, catalogi, bronnen en gelijksoortig drukwerk) die met opzet beschikbaar zijn gesteld door Fat Daddio's om te downloaden van de Site, op voorwaarde dat u (1) geen eigendomskennisgeving verwijdert in alle kopieën van dergelijke documenten, (2) gebruik dergelijke informatie alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden en kopieer of plaats dergelijke informatie niet op een netwerkcomputer of zend deze uit in geen enkel medium zonder uitdrukkelijke toestemming, (3) breng geen wijzigingen aan op dergelijke informatie, en (4) geen aanvullende verklaringen of garanties afgeven met betrekking tot dergelijke documenten.

Privacybeleid

Het privacybeleid van Fat Daddio is van toepassing op het gebruik van deze site en de voorwaarden ervan maken door deze verwijzing deel uit van deze algemene voorwaarden. Om het privacybeleid van Fat Daddio te bekijken, klik hier. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn door de Site te gebruiken. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar de Site stuurt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde verzending (bijvoorbeeld creditcardgegevens) is gecodeerd.

Links naar andere sites en naar de site van Fat Daddio

Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (“Gelinkte Sites”). Deze gelinkte sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Dergelijke gelinkte sites staan ​​niet onder de controle van Fat Daddio, en Fat Daddio's is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke gelinkte sites niet, met inbegrip van informatie of materiaal op dergelijke gelinkte sites. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw interactie met deze Gelinkte Sites.

Schending van deze voorwaarden

Fat Daddio's kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) vrijgeven als we vaststellen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengen aan of interfereren met (opzettelijk of onopzettelijk) de rechten of eigendommen van Fat Daddio, of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van de Site, inclusief de klanten van Fat Daddio. Fat Daddio's behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven die Fat Daddio's nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken. Fat Daddio's kan uw informatie ook vrijgeven wanneer Fat Daddio's vaststelt dat toepasselijke wetgeving een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

Als Fat Daddio's juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze Algemene voorwaarden, heeft Fat Daddio's het recht om van u terug te vorderen en stemt u ermee in om alle redelijke advocaatkosten en kosten van een dergelijke actie te betalen, in bovenop alle andere vrijstellingen die aan Fat Daddio's zijn verleend. U stemt ermee in dat Fat Daddio's niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden.

Erkenning en informatie

Ondergetekende gaat akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

De informatie op deze website is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Copyright © 2006-2023 Global Ultimates, LLC dba "Fat Daddio's". Alle rechten voorbehouden.

 

 

 

 

Pin It op Pinterest